Sorteo de una caja de experiencias

0

Introduce tus datos para participar en el sorteo de una caja de experienciasDe conformitat amb el que disposa el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones isiques pel que fa al tractament i lliure circulació de dades personals se l'informa que les dades de caràcter personal contiguts en el present document, seran incorporades per al seu tractament a un fitxer anomenat CLIENTS titularitat de RAW TRAVEL amb domicili a Passeig Cordelles 3 local 1 08290 Cerdanyola del Vallès. Barcelona amb NIF 327386255P per tal de prestar-li el servei sol·licitat.
A la recepció del mateix el titular dona el seu consentiment exp´res per al tractament a les finalitatas descrites. De conformitat amb el que disposa el Reglament 2016/679 se li comunica que respecter a les dades de caràcter personal recollides té la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud dirigida per escrit al titular del fitxer a la adreça de corrue eleectr`noloc info@rawtravel.es en eles termes que subscriu la legislació vigent. 


Formulario de contacto

10+5 =

Se informa que los datos incluidos en el presente formulario, formarán parte de un fichero automatizado, responsabilidad de El usuario afirma que la información enviada con este formulario es veraz, completa y actualizada. La finalidad del tratamiento de estos datos es únicamente atender a la solicitud de información del usuario. El usuario podrá hacer valer en todo momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de los que sea titular, mediante notificación por e-mail a go@rawtravel.es de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal.